La darrera reforma de la LAU de juny de 2013 regula de forma diferent els efectes de la venda de la finca arrendada. El règim jurídic queda de la següent forma:

 1.- Només és aplicable als contractes de data posterior a la reforma (juny-2013) no inscrits al Registre de la Propietat.

 2.- El nou propietari pot decidir no continuar amb el contracte.

 3.- Si decideix no continuar, haurà de comunicar-ho a l’arrendatari, que tindrà dret a continuar durant tres mesos abonant la renda al nou propietari.

 4.- L’adquirent també pot renunciar a donar per finalitzar el contracte, tot comunicant-li expressament a l’arrendatari o bé continuar cobrant la renda.

 5.- En el cas que opti per donar per finalitzat el contracte, l’arrendatari pot exigir al que va vendre la vivenda la indemnització dels danys i perjudicis que se li hagin causat.