Tots sabem que els testaments ens permeten decidir a qui volem que vagin a parar els nostres bens després de la defunció. A més, podem canviar el criteri en qualsevol moment, sense un altre requisit que el d’anar al notari i atorgar un de nou. Aquest darrer testament sempre serà el vàlid.

Ara bé, alguna vegada ens podria interessar que tal decisió no depengués només de l’atorgant, és a dir de la persona que signa el testament. Per exemple, per aconseguir que un negoci o explotació familiar agrícola pugui anar a parar amb tota seguretat a una persona en concret, sense que depengués en cada moment de la voluntat del testador.

En aquest cas i per assegurar que el patrimoni del difunt està fora de perill i que anirà a parar, amb la seva defunció, a una persona determinada, es pot signar davant de notari els pactes successoris. L’avantatge d’aquests consisteix en que no es poden modificar sense el consentiment d’ambdues parts. Es poden signar per a tots els bens o per algun en concret.