Podem conèixer el testament d’un difunt proper a nosaltres?

Pot succeir que estiguem interessats en saber si un amic o membre familiar difunt ha atorgat testament i accedir a aquest per esbrinar qui som els beneficiaris dels seus darrers desitjos.

Això és certament possible, però, òbviament, amb certs límits.

El primer que hem de fer és aconseguir un certificat de defunció. Podeu demanar-lo al Registre Civil, tot donant detalls del difunt, el lloc i la data de la seva mort.

Un cop tinguem aquest certificat cal demanar les Últimes Voluntats. Es pot demanar a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia.

En aquest certificat constarà si el difunt ha atorgat testament i en cas afirmatiu  les dades del notari de l'últim testament, que és el vàlid.

És llavors quan podem anar al notari per tal que ens faciliti la còpia del testament. Haurem de portar els dos certificats.

Ara bé, i això és important, el notari només ens donarà còpia del testament si som alguna de les persones beneficiaries de l'herència. Per exemple, com hereu, legitimari o legatari. En cas contrari, denegarà el lliurament de la còpia.